Předmět: Hra na hudební nástroj 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hra na hudební nástroj 1
Kód předmětu KPV/VHN1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Valkoun Vilém, Mgr.
 • Pospíšil Tomáš, MgA.
 • Novotný Vladimír, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Začátky hry stupnic, podkládání palce, držení ruky. 2. Pětiprstová poloha, dynamika, odtah, legato. 3. Čtení houslového i basového klíče, základy správného prstokladu, jednoduchá transpozice. 4. Stupnice protipohybem přes dvě oktávy, správné vedení ruky, doprovod lidové písně dudáckou kvintou. 5. Základy hry akordů a jejich obratů, jednohlasý doprovod levé ruky k lidové písni. 6. Akordy- staccato, portamento, funkce a význam pravého pedálu, základy používání. 7. Jednoduchý rozložený akord, lidová píseň s doprovodem levé ruky, základní funkce T, S, D. 8. Prstová cvičení, jednoduchá stylizace klavírního doprovodu, pochod, valčík. 9. Tvorba vícehlasu, druhého hlasu v lidové písni. 10. Použití klavíru jako podpůrného nástroje při práci s pěveckým sborem. 11. Základy velkého rozkladu, doprovod lidové písně rozloženými akordy, Albertiho bas. 12. Chromatický posun durového kvintakordu a jeho obratů. 13. Tvorba vlastního doprovodu podle kytarových akordických značek. 14. Základy hry z listu, základy čtyřruční hry.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Individuální konzultace, Cvičení
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vybavit studenty elementárními návyky a dovednostmi v oboru nástrojové hry. Součástí studia nástrojové hry je hra lidových i umělých písní, při výuce je kladen důraz na zvládnutí akordického doprovodu s užitím hlavních harmonických funkcí. V rámci práce s písní se student učí písně transponovat do různých tónin.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

BBGS - výběr cvičení: 28., 34., 35., 40., 48., 50.(59). Stupnice C dur, akordy, obraty. Kadence, chromatické postupy kvintakordu. 10 - 12 písní, hra pravou rukou + zpěv, popř. doprovod levé ruky (hra hlavních funkcí v basových tónech, ev. akordický doprovod).
Doporučená literatura
 • BACH, J. S. Knížka skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou. Praha, 2015. ISBN 979-0-2601-0699-4.
 • BÖHMOVÁ, Z., GRÜNFELDOVÁ, A., SARAUER, A. Klavírní škola pro začátečníky. Praha, 2002. ISBN 979-0-2601-0158-6.
 • ČAJKOVSKIJ, P. I. Album pro mládež. Ostrava, 2007. ISBN 80-85300-97-4.
 • KLEINOVÁ, E., FIŠEROVÁ, A., MÜLLEROVÁ, E. Album etud 2. Praha, 1997. ISBN 979-0-2601-0101-2.
 • Kol. Já, písnička 1. Cheb, 2011. ISBN 979-0-06-50979-2.
 • Kol. Já, písnička 2. Cheb, 2011. ISBN 979-0-06-50980-8.
 • Pecháček, S. Hra písní na klavír. Praha, 1999. ISBN 80-86039-96-x.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr