Předmět: Hra na hudební nástroj 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hra na hudební nástroj 2
Kód předmětu KPV/VHN2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Valkoun Vilém, Mgr.
 • Novotný Vladimír, PhDr. Ph.D.
 • Pospíšil Tomáš, MgA.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Kadence v tóninách - C, G, D, A, F. 2. Hra písní se zpěvem, soulad zpěvu a hry. 3. Stylizovaný doprovod a jeho uplatnění v písních, dudácká kvinta, přiznávka, rozklad, střídavý bas. 4. Mollová píseň, doprovod a harmonizace. 5. Chromatické postupy kvintakordů a jejich uplatnění. 6. Pravidla čtení akordických značek a jejich realizace v doprovodu. 7. Předehra a dohra, mezihra. 8. Jednoduchá modulace pomocí dominantního septakordu. 9. Druhy doprovodu levé ruky odpovídající charakteru dané písně nebo skladby. 10. Rytmická cvičení k upevnění klavírní techniky, rytmizace. 11. Akordická hra pravé ruky. 12. Dynamická diferenciace pravé a levé ruky, nezávislost rukou. 13. Další možnosti využití možností pravého pedálu, pravidla čisté výměny pedálu. 14. Příprava na veřejné vystoupení a její aspekty.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Individuální konzultace, Cvičení
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 18 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci výuky je pozornost věnována prohlubování a zdokonalování návyků a dovedností v oboru nástrojové (klavírní) hry. Práce s písní se postupně stává těžištěm práce v hodinách. V rámci práce s písní se student učí písně transponovat i do vzdálenějších tónin. Rozvíjí se harmonická představivost, hra zpaměti a schopnost komorní hry v duu nebo triu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Přípravu na výuku student pravidelně dokládá přehrávkou vybraných písní, etud, přednes. skladeb. Při zápočtové (zkoušk.) přehrávce student prezentuje nastudovaný repertoár dle zadaného požadavku.
Doporučená literatura
 • BACH, J. S. Knížka skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou. Praha, 2015. ISBN 979-0-2601-0699-4.
 • BÖHMOVÁ, Z., GRÜNFELDOVÁ, A., SARAUER, A. Klavírní škola pro začátečníky. Praha, 2002. ISBN 979-0-2601-0158-6.
 • ČAJKOVSKIJ, P. I. Album pro mládež. Ostrava, 2007. ISBN 80-85300-97-4.
 • KLEINOVÁ, E., FIŠEROVÁ, A., MÜLLEROVÁ, E. Album etud 2. Praha, 1997. ISBN 979-0-2601-0101-2.
 • Kol. Já, písnička 1. Cheb, 2011. ISBN 979-0-06-50979-2.
 • Kol. Já, písnička 2. Cheb, 2011. ISBN 979-0-06-50980-8.
 • Pecháček, S. Hra písní na klavír. Praha, 1999. ISBN 80-86039-96-x.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr