Předmět: Hry ve výuce

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hry ve výuce
Kód předmětu KPV/VHRY
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Hra a její úloha, metodika. 2. Dramatická hra. 3. Hry pro utváření pocitu sounáležitosti. 4. Hry pro osobnostní a sociální výchovu. 5. Hry pro rozvoj komunikace. 6. Hry pro rozvoj smyslového vnímání. 7. Reflexe jako nedílná součást tematických her.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 10 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními pojmy a možnostmi využití her v různých předmětech primárního vzdělávání. Studenti si prakticky vyzkouší metodické vedení různých druhů her a jejich reflexi.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Praktické zapojení studentů do výuky, seminární práce.
Doporučená literatura
 • HERMOCHOVÁ, S.. Hry do kapsy I.. Praha, 2003. ISBN 80-7178-672-1.
 • KOŤÁTKOVÁ, S., a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy.. Praha, 1998. ISBN 80-7184-756-9.
 • LISÁ, E., a kol.. Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ.. Praha, 2010. ISBN 978-80-7367-746-6.
 • MACHKOVÁ, E.. Metodika dramatické výchovy.. Praha, 2011. ISBN 978-80-7068-250-0.
 • VALENTA, J.. Didaktika osobnostní a sociální výchovy.. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4473-5.
 • VALENTA, J.. Učit se být.. Kladno, 2003. ISBN 80-86106-10-1.
 • VOPEL, K., W.. Skupinové hry pro život. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-268-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr