Předmět: Jazykově-kognitivní hry

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Jazykově-kognitivní hry
Kód předmětu KPV/VJKH
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy cvičení: 1. Kognitivní a jazykové hry, udělované herní ceny 2. Kooperativní a kompetitivní hrací přístupy 3. Hry zaměřené na rozvoj myšlení 4. Hry zaměřené na rozvoj komunikace a sdílení 5. Hry rozvíjející tvořivost a fantazii 6. Hra jako prostředek mezipředmětových vztahů

Studijní aktivity a metody výuky
Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Cvičení
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je rozvoj kompetencí studentů jako budoucích učitelů prostřednictvím jazykově kognitivních her různých typů zaměřených zejména na rozvoj komunikace, vyjadřování, tvořivosti, představivosti, pohotovosti, paměti a pozornosti.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění seminárních úkolů, portfolio.
Doporučená literatura
 • hra Dixit.
 • hra Jedním slovem.
 • hra Koncept.
 • hra Krycí jména.
 • BAKALÁŘ, E. KOPSKÝ. I dospělí si mohou hrát. Praha: Pressfoto, 2007.
 • ČINČERA, J. Práce s hrou: pro profesionály. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1974-0.
 • KOTEN, T. Škola? V pohodě!: metody, hry a formy práce pro realizaci učiva, pro dosažení očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí.. Most: Hněvín., 2006. ISBN 80-86654-18-4.
 • SCHNEIDEROVÁ, E. Jazykové hry a hříčky. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-657-5.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z., MERTIN V. Hry pomáhají s problémy. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-408-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr