Předmět: Jazyková výchova s metodikou

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Jazyková výchova s metodikou
Kód předmětu KPV/VJVM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předmět podává souvislou a ucelenou informaci o jazykové výchově pro potřeby vychovatelství a vedení volnočasových aktivit. Tematické okruhy: 1. Jazyk a řeč - komplexní a dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy 2. Rozvoj jazykových a vyjadřovacích dovedností 3. Rozvoj vyjadřovacích dovednosti na základě literární předlohy 4. Rozvoj jazykových a vyjadřovacích dovedností na základě sdílení 5. Rozvoj jazykového cítění 6. Rozvoj porozumění čtenému a slyšenému (čtenářská gramotnost) 7. Rozvoj stylistických dovedností 8. Tvůrčí psaní 9. Principy individuální a skupinové konverzace, diskuse, rozhovoru 10. Jazykové hry 11. Využití sdělovací ch prostředků v jazykové výchově

Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr