Předmět: Dějiny výtvarné kultury 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dějiny výtvarné kultury 1
Kód předmětu KPV/VK1P
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Úvod do výtvarné kultury seznamuje posluchače formou přednášek s diapozitivy s vývojem a historií výtvarného umění. Důraz je kladen na rozbor uměleckého díla a jeho vřazení do dobového kontextu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními etapami světových a českých dějin umění a s historickými souvislostmi od počátku do novověku formou přednášek s projekcí. Osnova: Pravěké umění, etruské umění, mykénské umění, antické umění, byzantské umění, předrománské umění, románský sloh, gotický sloh. Základní pojmy a terminologie oboru. Rozbor vybraného výtvarného díla a jeho interpretace. Návštěva výstavních institucí a zásadních architektonických a sochařských památek v Liberci a jeho okolí. Studenti vypracují seminární práci s analýzami individuálně navštívených výstav.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Základní informovanost v obecné historii. V případě neúčasti na přednášce je student povinen samostatně písemně vypracovat rozbor uměleckého díla probírané epochy.Písemný test.
Doporučená literatura
  • Dějiny českého výtvarného umění II.. Praha: Academia, 1989.
  • GOMBRICH, E.H.:. Příběh umění. MF, Argo 1997.; PIJOAN, J.: Dějiny umění I-XII. Odeon, Praha 1977-2002.; ŠAMŠULA, P. - ADAMEC, J. - Hirschová, J.: Průvodce výtvarným uměním II-V. Práce, Praha 1994.; Dějiny českého výtvarného umění I, II, IV. Academia, Praha 1984-1998..
  • HEROUT, J. Staletí kolem nás. Praha: Panorama, 1981.
  • LAROUSSE, J. Umění nové doby. Praha:Odeon, 1974.
  • PIJOAN, José. Dějiny umění 1-12.. Praha-Knižní klub Balios, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr