Předmět: Dějiny výtvarné kultury 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dějiny výtvarné kultury 2
Kód předmětu KPV/VK2K
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními etapami světových a českých dějin umění a s historickými souvislostmi od novověku do současnosti formou přednášek s projekcí. Osnova: Renesanční umění, barokní umění, umění 19. století (klasicismus, empír, romantismus, realismus, naturalismus, impresionismus, neoimpresionismus, postimpresionismus, symbolismus, secese). Umění moderny, umění 1. a 2. poloviny 20. století, současné umění. Seznámení se základními pojmy a terminologií oboru. Rozbor vybraného výtvarného díla a jeho interpretace. Metody zprostředkování umění (galerijní pedagogika, socializace umění). Návštěvy aktuálních výstav současného výtvarného umění. Studenti odevzdávají seminární práci s analýzami navštívených výstav. Písemná zkouška formou testu.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • Gombrich, E.H. Příběh umění. Praha Mladá fronta Argo, 1998. ISBN 80-204-0685-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr