Předmět: Dějiny výtvarné kultury 3

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dějiny výtvarné kultury 3
Kód předmětu KPV/VK3K
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Úvod do výtvarné kultury seznamuje posluchače formou přednášek s diapozitivy s vývojem a historií výtvarného umění. Důraz je kladen na rozbor uměleckého díla a jeho vřazení do dobového kontextu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 38 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními tendencemi současného světového a českého umění formou přednášek s projekcí. Důraz je kladen na rozbor uměleckého díla a jeho vřazení do dobového kontextu. Osnova: Umění 1. poloviny 20. století. Ismy. Umění 2. poloviny 20. století. Abstraktní versus figurativní umění. Lyrická a geometrická abstrakce. Nový realismus. Moderna. Hyperrealismus. Konceptuální umění. Akční umění. Postmodernismus. Rozbor vybraného výtvarného díla a jeho interpretace. Návštěvy aktuálních výstav současného výtvarného umění. Studenti odevzdávají seminární práci s analýzami individuálně navštívených výstav. Písemná zkouška formou testu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Základní informovanost v obecné historii. V případě neúčasti na přednášce je student povinen samostatně písemně vypracovat rozbor uměleckého díla probírané epochy.
Doporučená literatura
  • Dějiny českého výtvarného umění II.. Praha: Academia, 1989.
  • GOMBRICH, E.H.: Příběh umění. MF, Argo 1997.; PIJOAN, J.: Dějiny umění I-XII. Odeon, Praha 1977-2002.; ŠAMŠULA, P. - ADAMEC, J. - Hirschová, J.: Průvodce výtvarným uměním II-V. Práce, Praha 1994.; Dějiny českého výtvarného umění I, II, IV. Academia, Praha 1984-1998..
  • HEROUT, J. Staletí kolem nás. Praha: Panorama, 1981.
  • LAROUSSE. Umění světa.
  • PIJOAN, J. Dějiny umění 1-12..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr