Předmět: Krajiny v ČR a ve světě

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Krajiny v ČR a ve světě
Kód předmětu KPV/VKCS
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Krajina, definice, zařazení do hierarchického systému (biosféra, biocykly, biomy, biotopy). 2. Základní typologie krajin. 3. Historický vývoj přetváření krajiny člověkem. 4. Moře. 5. Krajiny biomů tundry a tajgy. 6. Krajiny biomů opadavých listnatých lesů a stepí. 7. Krajiny biomů vždyzeleného subtropického lesa a savan. 8. Krajiny biomů tropického pralesa a pouště. 9. Přímořské krajiny. 10. Krajiny nížin a údolí velkých řek. 11. Krajiny pahorkatin a vrchovin. 12. Krajiny hor a vysokohorského prostředí. 13. Krajiny krasových oblasti a jiné specifické typy krajin. 14. Urbanizované a antropogenní krajiny.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se současným chápáním krajiny jako prostoru spoluvytvářeném přírodními procesy a činností člověka a podat jim ucelený přehled základních typů krajin ve světě, v Evropě a České republice. V první části kurzu jsou krajiny světa probírány podle hlavních makroklimatických celků (biomů), ve druhé části potom krajiny ČR členěné podle morfometrie a stupně ovlivnění člověkem. Absolvováním předmětu si student osvojí základní obecné zákonitosti krajinné ekologie, což mu umožní dívat se "jinýma očima" na krajiny, které navštíví, nebo ve kterých žije.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Písemný test.
Doporučená literatura
  • ANDÉRA, M. Encyklopedie naší přírody. Praha, 2000. ISBN 80-7209-231-6.
  • HERINK, J., TLACH, S. Základy zeměpisných znalostí. Praha, 2010. ISBN 80-86034-67-4.
  • KOVÁŘ, P. Ekosystémová a krajinná ekologie. Praha, 2012. ISBN 978-80-246-2788-5.
  • LÖW, J., MÍCHAL, I. Krajinný ráz. Kostelec nad Černými Lesy, 2003. ISBN 80-86386-27-9.
  • NĚMEC, J., POJER, F. Krajina v České republice. Praha, 2007. ISBN 80-903482-3-8.
  • PRACH, K., ŠTECH, M., ŘÍHA, P. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi.. Praha, 2009. ISBN 978-80-86960-46-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr