Předmět: Keramika

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Keramika
Kód předmětu KPV/VKER
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
  • Kučerová Bronislava
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Základní zásady, materiály a pomůcky, rozdíly v jejich použití, sušení a pálení, spojování, lepení v keramice, vybavení dílny. 2. Technika vymačkávání, tloušťka stěny, dekorování tvaru pomocí vrypů očkem 3. Výstavba z plátu: příprava šablon, tloušťka vyváleného plátu, možnosti stavění plátu, slepování a vtlačení válečku. Dekorování pomocí vyřezání a nalepení tvaru. 4. Skulptivní postup, v masivní formě vymodelovaný tvar /japonská nebo čínská nádoba s nožkami nebo soklem/, zavadnutí, postupné odebírání očkem. Dekorování vrypy pomocí očka. 5. Figurální modelování, modelování plného tvaru, následné rozříznutí, vybrání vnitřního prostoru, slepení. 6. Keramické modelování (technika vlaštovčího hnízda), vhodné pro větší práce, např. sedící zvíře, sedící figura?Postupné vytvoření dutého keramického tvaru přidáváním a přitlačováním menších kousků hlíny. 7. Dekorování pomocí barvítek a glazur.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Seminář
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Keramický kurz seznámí studenty se základy keramické tvorby: se základními postupy výstavby dutého keramického tvaru (válečková technika, vymačkávání, výstavba z plátu, tvorba uzavřeného tvaru, figurální modelování, skulptivní postup), s možnostmi dekorování, s vybavením keramické dílny a materiály a pomůckami užívanými v keramické tvorbě ve školní praxi a konečně i bezpečnostními opatřeními ve výuce keramiky. Výuka proběhne formou výtvarné dílny a bude zaměřena nejen na technické problémy, ale především na rozvoj estetického cítění a vkusu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Písemná práce

Kurzy budou probíhat ve dvouhodinových blocích vázané na fixní dobu pálení, pro možnost pokračování-glazování. Požadavky: přípravné náčrty, všechny práce ze semináře, seminární práce. Účast na cvičeních, seminární práce, písemná zkouška.
Doporučená literatura
  • Juříková N. Keramika pro děti krok za krokem. Stařeč INFRA, 2016. ISBN 978-80-86666-62-4.
  • POŠAROVÁ M. Úvod do keramické tvorby.. Tul Liberec, 2013.
  • POŠAROVÁ M. Výtvarné vyjadřování 3 (prostorová tvorba. Liberec: FP 2012. ISBN 978-80-7372-837-3.
  • RADA, P. Techniky keramiky.. Praha-Aventinum, 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr