Předmět: Literární výchova s didaktikou

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Literární výchova s didaktikou
Kód předmětu KPV/VLVM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
  • Dubcová Věra, Mgr.
Obsah předmětu
Studenti se seznámí s aktivizačními metodami výuky, které podporují čtenářství, vyhledávání informací a tvůrčí práci s textem. Tematické okruhy: 1. Autor, kniha zobecnění příběhu 2. Rozvoj vyjadřovacích dovednosti na základě literární předlohy 3. Rozvoj komunikativních dovedností na základě sdílení 4. Principy individuální a skupinové konverzace, diskuse, rozhovoru 5. Rozvoj jazykového cítění 6. Rozvoj porozumění čtenému textu 7. Rozvoj vztahu ke čtení a čtenářství 8. Čtenářské aktivity 9. Jazykové a literární hry 10. Využití médií v literární výchově 11. Tvořivá práce s knihou

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Demonstrace dovedností studentů
Výstupy z učení
Předmět podává souvislou a ucelenou informaci v oblasti literární výchovy pro potřeby vychovatelství. Tematické okruhy: 1. Autor, kniha zobecnění příběhu 2. Rozvoj vyjadřovacích dovednosti na základě literární předlohy 3. Rozvoj komunikativních dovedností na základě sdílení 4. Principy individuální a skupinové konverzace, diskuse, rozhovoru 5. Rozvoj jazykového cítění 6. Rozvoj porozumění čtenému textu 7. Rozvoj vztahu ke čtení a čtenářství 8. Čtenářské aktivity 9. Jazykové a literární hry 10. Využití médií v literární výchově 11. Tvořivá práce s knihou

Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor

Základní orientace v oboru.
Doporučená literatura
  • BEDNÁŘOVÁ, Jana. Literární výchova v podmínkách školní edukace.. Liberec: TUL, 2008. ISBN 978-80-7372-371-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr