Předmět: Muzikofiletika ve výchově

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Muzikofiletika ve výchově
Kód předmětu KPV/VMFI
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Kořeny a vývoj muzikofiletiky a muzikoterapie 2. Kořeny a vývoj muzikofiletiky a muzikoterapie 3. Příčiny novodobého zájmu o muzikofiletiku a muzikoterapii 4. Muzikofiletika x muzikoterapie 5. Účinky hudby na člověka 6. Hry s rytmem, předměty a nástroji a muzikofiletické postupy s tím spojené 7. Hry s rytmem, předměty a nástroji a muzikofiletické postupy s tím spojené 8. Improvizace pohybem na hudbu a muzikofiletické postupy s tím spojené 9. Improvizace pohybem na hudbu a muzikofiletické postupy s tím spojené 10. Hry se zpěvem a muzikofiletické postupy s tím spojené 11. Písnička jako námět dramatického děje a muzikofiletické postupy s tím spojené 12. Hudba a výtvarné techniky a muzikofiletické postupy s tím spojené 13. Poslech, fantazie a relaxace a muzikofiletické postupy s tím spojené 14. Poslech, fantazie a relaxace a muzikofiletické postupy s tím spojené

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními principy muzikofiletiky a muzikoterapie. Poskytuje základní teoretický a praktický rámec pro muzikofiletické a muzikoterapeutické metody a aktivity ve vychovatelství a volnočasových aktivitách.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Písemná práce

Účast na cvičeních. Seminární práce. Praktické výstupy. "Po dobu nařízené distanční výuky bude kontaktní účast na přednáškách a seminářích nahrazena plněním dílčích úkolů a komunikací se studenty v e-learningovém kurzu či on-line výukou."
Doporučená literatura
  • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi.. Praha: Portál, 1998. ISBN 978-80-7367-928-6.
  • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie.. 1998. ISBN 9788073679286.
  • VÁŇOVÁ, H. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha: Supraphon, 1989.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr