Předmět: Poslech v hudební výchově

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Poslech v hudební výchově
Kód předmětu KPV/VPHV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Holubec Jiří, prof. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Teorie poslechových činností. - Náměty pro poslechové činnosti. - Probírané okruhy jsou propojeny s názornými ukázkami a praktickými činnostmi studentů. Tematické okruhy: 1. Smysl a úkoly poslechových činností v hudební výchově 2. Význam prostorových, motorických složek a řečové zkušenosti ve vnímání hudby 3. Kreativní prvky v hudebním vnímání 4. Sepětí poslechu hudby s ostatními hudebními činnostmi - náměty pro propojení 5. Rozbor a výklad hudebního díla 6. Nedostatky při poslechu hudebního díla 7. Charakteristika hudebně vyjadřovacích a formotvorných prostředků 8. Charakteristika hudebně vyjadřovacích prostředků (pokračování) 9. Výběr skladeb pro poslech 10. Metodický postup při prezentaci hudebního díla 11. Náměty pro poslechové aktivity 12-14. Poslech v hudební výchově - praktická realizace vybraných námětů s analýzou

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář, Prezentace práce studentů
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s teorií poslechových činností a přináší náměty pro poslechové aktivity v hudební výchově. Jednotlivé okruhy jsou propojeny s názornými ukázkami a praktickými činnostmi studentů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Test

Účast na seminářích, test (teorie/poslech)/seminární práce - náměty pro poslechové činnosti
Doporučená literatura
  • DOSTAL, J. Dějiny hudby (tentokrát trochu jinak). Lekovice, 2019. ISBN 978-80-907414-7-8.
  • HERDEN, J. Hudba jako řeč: o poslechu ve škole i doma: metodické poznámky k učebnicím 1. My pozor dáme a posloucháme, 2. My pozor dáme a (nejen) posloucháme. Praha: Scientia, 1998. ISBN 80-7183-126-3.
  • HURNÍK, L. Tajemství hudby odtajněno. Praha, 2010. ISBN 80-7169-278-6.
  • RAKOVÁ, M., ŠTÍPLOVÁ, L., TICHÁ, A. Zpíváme a nasloucháme hudbě s nejmenšími.. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-543-1.
  • VALDEN, M. Sto slavných děl klasické hudby. Praha, 2013. ISBN 978-80-204-3025-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr