Předmět: Pěvecká a intonační výchova

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Pěvecká a intonační výchova
Kód předmětu KPV/VPIV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Lidský hlas a hlasová hygiena 2. Složky hlasové výchovy 3. Pěvecká technika 4. Intonace a přednes písně 5. Pěvecká výchova a lidová píseň v předškolním věku 6. Nácvik jednohlasé písně lidové 7. Nácvik jednohlasé písně umělé 8. Rytmus a rozvíjení rytmického cítění, Orffův instrumentář 9. Co je melodie, stupnice 10. Hudební činnost pro předškolní vzdělávání 11. Spisovná výslovnost a zvukový projev 12. Obsahová a emoční složka hudby 13. Pěvecká literatura 14. Přednes pěvecké literatury

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodikou i didaktikou zpěvu. Pozornost je věnována dále hygieně zpěvu a problematice hlasových poruch.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor

Účast na cvičeních, ústní rozprava.
Doporučená literatura
 • BERNSTEIN, L. Konzert für junge Leute. München: Omnibus Verlag, 2006. ISBN 978-3-570-21827-3.
 • HAVELKOVÁ, K. Didaktika hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 1995.
 • JÁNSKÁ, P. Já písnička I-III.. Cheb: Music Cheb., 1999.
 • SLÁDEK, F. Náš poklad. 270 národních písní. Praha: Orbis, 1951.
 • SYNEK, J. Didaktika hudební výchovy. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2004. ISBN 80-244-0972-0.
 • VRCHOTOVÁ PÁTHOVÁ, J. Pěvecká příprava učitelů hudební výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.
 • VRCHOTOVÁ PÁTOVÁ, J. Pěvecká příprava učitelů národní výchovy. Praha: SPN, 1976.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr