Předmět: Plenérová kresba a malba

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Plenérová kresba a malba
Kód předmětu KPV/VPKM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Výstavba obrazu, formy krajiny, kompozice. 2. Kresba tužkou, krajina s architektonickým prvkem, užití perspektivy. 3. Stylizace přírodního krajinného prvku. 4. Malba akvarelu v plenéru. 5. Pastózní malba v krajině (tempera, vaječná tempera, špachtle). 6.-7. Kombinování technik malby s kresebnými prostředky.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Cvičení
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 10 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kresba a malba v přírodě. Soustředíme se na Libereckou městskou krajinu architekturu, parky, přehradu. Hledání vhodných motivů pro tvorbu. V tvorbě se uplatňuje perspektivní zobrazování a hledání bohaté barevné škály z omezeného počtu barev, přibližující se barevnosti přírody. Užíváme techniky vhodné pro plenérovou tvorbu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Písemná práce

Aktivní účast v semináři, domácí praktická tvorba, kolokviální přehlídka domácích a školních prací.
Doporučená literatura
  • LOSOS, L. Techniky malby. Praha-Aventinum, 1992.
  • TEISSIG, K. Techniky kresby.. Praha-Avertinum, 1980.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr