Předmět: přírodovědný seminář

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu přírodovědný seminář
Kód předmětu KPV/VPSE
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1-2. Principy praktické, badatelsky orientované a projektové výuky 3-4. Voda 5-6. Vzduch 7-8. Oheň 9-10. Země 11-13. Přírodovědná vycházka, práce v terénu 14. Výstupy projektu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář slouží k prohloubení přírodovědných znalostí a dovedností studentů. Je zaměřen na praktickou a badatelskou výuku s méně tradičním uspořádáním učiva s využitím motivace poznávání 4 živlů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast na seminářích.
Doporučená literatura
 • BUREŠOVÁ, K. Nápady pro mrňata a škvrňata. Kněžice: Chaloupky, středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s., 2003.
 • DANIŠ, P. Děti venku v přírodě: ohrožený druh?. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2016. ISBN 978-80-7212-610-1.
 • HRONEŠOVÁ, L. čtyřech královstvích, aneb, Jak na ekologickou výchovu v mateřské škole. Horní Maršov, 2004. ISBN 80-868-3802-1.
 • KOL. AUTORŮ. Průvodce pro učitele badatelsky orientovaným vyučováním. Praha: Sdružení Tereza, 2013. ISBN 978-80-87905-02-9.
 • KUBICOVÁ, S. Projektová výuka v biologickém vzdělávání na ZŠ a SŠ. Ostrava, 2009. ISBN 978-80-7368-549-2.
 • TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr