Předmět: Práce s loutkou

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Práce s loutkou
Kód předmětu KPV/VPSL
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Druhy loutek. 2. Zásady práce s loutkou. 3. Loutka jako motivace. 4. Pohyb loutek - praktická výuka. 5. Plošné loutky. 6. Výroba vlastní plošné loutky. 7. Animace s vlastní loutkou. 8. Druhy loutkových divadel. 9. Výroba mapeta a jeho využití. 10. Loutka a pohádka. 11. Příprava vystoupení ve skupinách. 12. Příprava vystoupení ve skupinách. 13. Vystoupení studentů. 14. Vystoupení studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti získají přehled o druzích loutek a jejich vhodnosti využití. Prakticky si vyzkouší a osvojí zásady práce s loutkou. Výuka podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti. Důraz je kladen především na komunikační dovednosti.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Účast na cvičeních, skupinová prezentace.
Doporučená literatura
  • BUDÍNSKÁ, H.. Hry pro šest smyslů. Praha, 1994. ISBN 80-7068-084-9.
  • DVOŘÁK, J.. Herectví s loutkou. Praha, 1997. ISBN 80-7068-069-5.
  • MACHKOVÁ, E.. Metodika dramatické výchovy.. Praha, 2011. ISBN 978-80-7068-250-0.
  • ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Š.. Metodika mluvní výchovy dětí.. Praha, 1993. ISBN 80-901660-1-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr