Předmět: Projekty ve výtvarné výchově

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Projekty ve výtvarné výchově
Kód předmětu KPV/VPVV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Základní terminologie, struktura metodického zpracování výtvarného projektu. 2. Projekty ve výtvarné výchově, výtvarné řady, výtvarný cyklus. 3. Příprava vlastního projektu (tematické řady tvořivých aktivit). 4. ICT technologie a jejich využití ve výtvarných projektech (digitální fotoaparát, kamera, animační aplikace, počítačové prezentace). 5.Tvůrčí výtvarná dílna - praktická ateliérová výuka. 6.Tvůrčí výtvarná dílna - praktická ateliérová výuka. 7. Prezentace a hodnocení vlastních projektů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Projektová výuka, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 4 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Předmět se vyučuje formou tvůrčí výtvarné dílny ve dvouhodinových blocích, tj. celkem 7 bloků za semestr. Studenti se seznamují se základy plánování výtvarných projektů, jejich metodického zpracování a organizační přípravy. Prakticky si vyzkouší prezentovat a zdůvodnit návrh vlastního výtvarného projektu, kriticky rozpoznat možné problémy a navrhnout jejich řešení. Závěrečný výtvarný projekt je hodnocen z hlediska vhodného výběru námětu, techniky a materiálu, tvůrčího a inovačního přístupu, autentičnosti, způsobu adjustace, dokumentace a prezentace.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Aktivní účast na výuce, vypracování a prezentace výtvarného projektu dle zadání.
Doporučená literatura
  • HAZUKOVÁ, H. Objevujeme s dětmi kulturu a společnost. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-7361-079-1.
  • HORÁČEK, R. Galerijní animace a zprostředkování umění.
  • ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve VV..
  • UHLÍŘ, J. Tvoříme ve stylu známých malířů. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-670-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr