Předmět: Rozšířená didaktika výtvarné výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Rozšířená didaktika výtvarné výchovy
Kód předmětu KPV/VRDV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Současné tendence ve výtvarném vzdělávání. 2. Alternativní a netradiční postupy, nové využití výtvarných a nevýtvarných materiálů. 3. Plánování a metodická příprava výtvarných aktivit. 4. Nová média, ICT programy a aplikace, jejich využití při plánování a realizaci výtvarných činností. 5. Metodické problémy z praxe a příklady jejich řešení. 6. Příklady dobré praxe - obrazová prezentace. 7. Prezentace seminárních prací a společné reflektivní hodnocení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test - 26 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozšiřuje základní didaktická témata a volně navazuje na Didaktiku výtvarných činností a Didaktiku výtvarné výchovy. Studenti se seznámí s dalšími možnostmi plánování a realizace výtvarných aktivit s důrazem na činnosti vycházející ze soudobých výtvarných postupů. Výuka probíhá ve dvouhodinových blocích, tj. celkem 7 bloků za semestr. V každém výukovém bloku jsou zařazovány příklady využití ICT technologií odpovídající tématu. Prezentační softwary jsou využívány v rámci výuky a při závěrečné prezentaci studentských projektů (Powerpoint).
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Aktivní účast na výuce, vypracování a prezentace seminární práce dle zadání.
Doporučená literatura
  • BABYRÁDOVÁ, H. Uvnitř a vně. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 9788024440736.
  • HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2005. ISBN 80-7290-237-7.
  • ROESELOVÁ, V. Linie, barva, tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2004. ISBN 80-902267-5-2.
  • UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: Portál, 2002. ISBN 978-80-7178-599-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr