Předmět: Technika hlasu v mluveném projevu

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Technika hlasu v mluveném projevu
Kód předmětu KPV/VRHM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Teorie a dějiny rétoriky 2. Spisovná výslovnost a zvukový projev 3. Technika mluveného slova 4. Přednes textu. Výrazová složka hlasového projevu 5. Neverbální komunikace a její prvky 6. Předpoklady hereckého projevu 7. Umělecká literatura 8. Úvod do teorie verše 9. Cíle a cílové skupiny řečnických vystoupení 10.Vztahová komunikace 11. Řečová výchova ve vyučování 12. Zpráva jako informační řečový model 13. Struktura přednášky, veřejného vystoupení 14. Nácvik individuálního projevu

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami správného mluveného projevu. Studenti budou prakticky aplikovat základy řečnictví, budou seznámeni s nejčastějšími poruchami řeči i s fyziologickou stránkou ústního projevu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Účast na výuce, prezentace seminární práce.
Doporučená literatura
  • HÁJKOVÁ, E. Rétorika pro pedagogy. Praha: GRADA, 2012. ISBN EAN 24776101, 247.
  • HALADA, V. Technika jevištní řeči. Praha: Orbis, 1961.
  • HŮRKOVÁ NOVOTNÁ, J.; MARKOVIČOVÁ H. Základy jevištní mluvy. Praha: SPN, 1984.
  • LUKAVSKÝ, R. Kultura mluveného projevu. Praha: AMU, 2000. ISBN 80-85883-61-9.
  • PŘEUČIL, J. Kouzlo rétoriky. Praha: Alpress, 2007. ISBN 978-80-7362-381-4.
  • VRCHOTOVÁ PÁTHOVÁ, J. O kultuře mluveného projevu. Praha: Svoboda, 1983.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr