Předmět: Seminář k dětské literatuře

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Seminář k dětské literatuře
Kód předmětu KPV/VSDL
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1.-2. Ukolébavka. 3.-4. Bajka. 5.-6. Báje, pověst. 7.-8. Lidová pohádka. 9.-10. Autorská pohádka. 11.-12. Příběhy s dětským hrdinou. 13.-14. Příběhy inspirované literaturou pro dospělé.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je založen na individuální četbě studentů a následné interpretaci textů. Formou diskuse a sdílení ve skupině si studenti tříbí názory, sledují postřehy a zaujímají vlastní stanovisko k přednesené látce. Studenti se zároveň seznámí se žánrovou skladbou literatury pro děti a mládež. Ve výuce je využíván zejména komparativní styl práce a kritická reflexe.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor

Účast na cvičeních, analýza studentských produktů.
Doporučená literatura
  • GEJGUŠOVÁ, I. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2009. ISBN 978-80-7368-729-8.
  • HNÍK, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Jinočany: H + H, 2007. ISBN 80-7319-067-2.
  • JANÁČEK, J. Literatura pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita, 1997. ISBN 80-7083-241-X.
  • VAŘEJKOVÁ, V. literárně výchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3860-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr