Předmět: Seminář z jazykovědných disciplín

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Seminář z jazykovědných disciplín
Kód předmětu KPV/VSJD
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V předmětu jsou prohlubovány poznatky z jazykovědných oborů a disciplín prostřednictvím vybraných témat, rozvíjení jazykového citu a vyjadřování. Tematické okruhy cvičení: 1. Lexikologie v praxi 2. Dialektologie v praxi 3. Onomastika v praxi 4. Etymologie v praxi 5. Frazeologie v praxi 6. Slangologie v praxi 7. Praktická stylistika.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová konzultace, Cvičení, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
  • Domácí příprava na výuku - 7 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 19 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubení poznatků z jazykovědných oborů a disciplín prostřednictvím vybraných témat, rozvíjení jazykového citu a vyjadřování.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor

Aktivní účast na cvičeních, průběžné plnění úkolů, prezentace vlastní práce. Zakončeno zápočtem. DISTANČNÍ VÝUKA: plnění distančních seminárních úkolů.
Doporučená literatura
  • ČERMÁK, F. Základní slovník českých přísloví. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. ISBN 978-80-7422-258-0.
  • CHALUPA, B. Mentální slovník: jak rozumíme slovům. Brno: Littera, 2015. ISBN 978-80-85763-83-6.
  • IREINOVÁ, M., KONEČNÁ H. Slovník nářečí českého jazyka. Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2016. ISBN 978-80-270-0125-5.
  • LUTTERER, Ivan a Rudolf ŠRÁMEK. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. ISBN 80-7311-025-3.
  • MATES, V. Jména tajemství zbavená: malá encyklopedie 250 nejčastějších přijmení. Praha: Epocha, 2002. ISBN 80-86328-10-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr