Předmět: Souhrn jazykových, literárních disciplín

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Souhrn jazykových, literárních disciplín
Kód předmětu KPV/VSJL
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
POZOR: Předmět je určený pro studenty 4. a 5. ročníku jako příprava na státní závěrečnou zkoušku z obou částí českého jazyka (jazyková i literární). Předmět je rozdělený na dva základní okruhy - lingvistický a literární a je pojímán jako celkový souhrn učiva (upravený pro potřeby učitelství 1. stupně ZŠ). V problematice jsou konzultovány následující okruhy jazyka, vždy zároveň se zřetelem k didaktické problematice. Tematické okruhy cvičení: Lingvistický okruh: 1. Národní jazyk český. Zvuková stránka jazyka. Grafická stránka jazyka. 2. Problematika lexikologie. Pojmenování a jeho druhy. Slovo a slovní zásoba. Tvoření slov. 3. Problematika slovních druhů. Mluvnické kategorie jmen. Mluvnické kategorie a tvary sloves. 4. Neohebné slovní druhy. 5. Syntaktická problematika vět a větných členů. Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby. 6. Slohové postupy a útvary. 7. Funkční styly subjektivní a objektivní. Literární okruh: 8. V problematice dětské literatury jsou diskutována následující témata, vždy s návazností na didaktiku literatury. 9. Vymezení pojmu "literatura pro děti a mládež" 10. Dětský aspekt a specifické rysy literatury pro děti a mládež 11. Vznik a vývoj žánrů literatury pro děti a mládež 12. Světová knižní produkce pro děti a mládež v žánrovém kontextu v dobových souvislostech 13. Česká knižní produkce pro děti a mládež v žánrovém kontextu v dobových souvislostech 14. Shrnutí problematiky a diskuze

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová konzultace, Seminář
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je shrnout a utřídit základní obsahy lingvistických a literárních disciplín upravené pro potřeby studentů učitelství 1. stupně ZŠ a se zřetelem k didaktické problematice. V souladu s tímto pojetím je předmět rozdělený na dva základní okruhy - lingvistický a literární.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Test

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění seminárních úkolů. Zakončeno zápočtem. DISTANČNÍ VÝUKA: plnění distančních seminárních úkolů.
Doporučená literatura
 • Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český.
 • BEDNÁŘOVÁ, Jana. Literární výchova v podmínkách školní edukace. Liberec: TUL, 2008. ISBN 978-80-7372-371-2.
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd.. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9.
 • ČEŇKOVÁ, Jana a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-095-x.
 • ČERNÁ, M., HÁJKOVÁ, E. Český jazyk B pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg: (syntax, stylistika, vývoj českého jazyka). Praha: PedF UK, 1999.
 • HAVLOVÁ, I. a kol. Český jazyk A pro studující učitelství 1. st. ZŠ a SPPg.. Praha-UK, 1999.
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Zdenka RUSÍNOVÁ a Miroslav GREPL. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. [i.e. 4. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr