Předmět: Sluchová, rytmická a intonační výchova

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Sluchová, rytmická a intonační výchova
Kód předmětu KPV/VSRI
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Intonační metody - podstata tonální a intervalové metody, propojení obou metod v procesu intonace; přirozená tónina dur, moll tónina, volné nástupy všech stupňů, základní intervaly a jejich odvozování - opěrné písně; kvintakord dur, moll - obraty, dominantní septakord. R- pravidelné (nepravidelné) dělení not a pomlk, tečka u noty, synkopa

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Cvičení, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na upevňování a rozvoj hudebních schopností a dovedností prostřednictvím vokálních aktivit založených na správném pochopení a aplikaci tonální a intervalové metody. V oblasti rytmického výcviku je pozornost věnována upevnění a zdokonalení rytmického cítění. Na základě analýzy a syntézy získávaných poznatků a dovedností je rozvíjena melodická, harmonická a rytmická představivost, dále též hudební paměť.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Účast na seminářích, tvorba a prezentace rytmické, intonační a sluchové hry.
Doporučená literatura
  • KOFROŇ, J. Učebnice intonace a rytmu. Praha, 2000. ISBN 80-86385-03-5.
  • KOLÁŘ, J. Intonace a sluchová výchova. Praha, 1980.
  • ZENKL, L. ABC intonace a sluchové analýzy. Praha, 2017. ISBN 978-80-86385-38-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr