Předmět: Soudobé výtvarné postupy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Soudobé výtvarné postupy
Kód předmětu KPV/VSVP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Úvod do problematiky obsahu předmětu. 2. Soudobé výtvarné postupy v historicko-uměnovědném kontextu. 3. Litá kresba, dripping. 4. Dekalt, obtisk. 5. Frotáž, muchláž. 6. Alternativní grafika. 7. Animace. 8. Paperpiercing art, perforace. 9. Street art, stencil art. 10. Ekoart, odpadové materiály. 11. Instalace, prostorová tvorba. 12. Výtvarná akce, happening. 13. Zemní umění. 14. Vnímání a interpretace současného umění na 1. stupni základní školy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními etapami vývoje dějin moderního a současného umění, historickými souvislostmi, výtvarnými technikami a materiály s přihlédnutím k jejich využitelnosti na 1. stupni základní školy. Posluchači se v prakticko-teoretických seminářích budou zabývat pedagogickým potenciálem soudobých výtvarných postupů a jeho transformací do obsahu vzdělávání na 1. stupni základní školy.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce
Doporučená literatura
  • HAZUKOVÁ, H. Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání.. Praha, 2011. ISBN 978-80-87553-30-5.
  • KIRCHNEROVÁ, V., RUBEŠOVÁ, R. Výchova prožitkem.. Praha, 2013. ISBN 978-80-262-0505-0.
  • PECHOVÁ, Z. Jak chápat moderní a současné umění. Liberec, 2017. ISBN 978-80-7494-363-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr