Předmět: Tvůrčí činnosti s hudbou

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Tvůrčí činnosti s hudbou
Kód předmětu KPV/VTCH
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Práce s říkadlem a textem, hry s rytmem 2. Práce s říkadlem a textem, hry s rytmem 3. Vlastní tvůrčí potenciál pro tvorbu říkadla, rytmické hry na vybrané téma 4. Vlastní tvůrčí potenciál pro tvorbu říkadla, rytmické hry na vybrané téma 5. Zvukomalba a pohádka, příběh 6. Zvukomalba a pohádka, příběh 7. Textové variace k vybrané tematické oblasti na písňový materiál lidových písní 8. Textové variace k vybrané tematické oblasti na písňový materiál lidových písní 9. Grafomotorika s písní a říkadlem 10. Grafomotorika s písní a říkadlem 11. Pohybový projev a hudební vyjádření 12. Pohybový projev a hudební vyjádření 13. Dramatický projev a hudební vyjádření 14. Dramatický projev a hudební vyjádření

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí schopnost studentů hrát si s hudbou a vést k této hře děti. Součástí je i ilustrace možností využití hudebně-tvůrčích prostředků v mezipředmětových vztazích na 1. stupni ZŠ. Melodizace daného textu a jeho variace. Tvořivost, tvořivé přístupy, realizace říkadel, doprovodu k písni.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Písemná práce

Účast na cvičeních, jedna absence. Seminární práce. Praktické výstupy. U studentů kombinovaného studia povinná účast ve výuce v celém rozsahu. "Po dobu nařízené distanční výuky bude kontaktní účast na přednáškách a seminářích nahrazena plněním dílčích úkolů a komunikací se studenty v e-learningovém kurzu či on-line výukou."
Doporučená literatura
  • KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem.
  • KULHÁNKOVÁ, E. Řemesla ve hře, písni a tanci. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-535-6.
  • ŠIMANOVSKÝ, Z., TICHÁ, A. Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-323-4.
  • Tichá, A. Učíme děti zpívat. Praha, 2014. ISBN 978-262-0648-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr