Předmět: Textilní tvorba

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Textilní tvorba
Kód předmětu KPV/VTEX
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Historie textilních materiálů. Druhy textilních materiálů a technik v historii, umění a designu. Tradice a současnost. 2. Příklady textilního využití v současném výtvarném umění. Významní čeští a světoví výtvarní umělci používající textilní materiál a techniky. 3. Příklady dobré praxe - inspirace pro praxi. Ukázky výtvarných činností s textilním materiálem vhodným pro aktivity s dětmi i dospělými. 4. Výtvarná dílna - textilní tvorba plošná. 5. Výtvarná dílna - textilní prostorová tvorba, časoprostorová tvorba. 6. Výtvarná dílna - tradiční textilní techniky. 7. Prezentace seminární práce, společná reflexe, shrnutí probraného učiva.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se vyučuje formou tvůrčí výtvarné dílny ve dvouhodinových blocích, tj. celkem 7 bloků za semestr. Studenti se seznamují se základní terminologií, textilními materiály a jejich specifickými vlastnostmi, s historií a současností využití textilních materiálů a technik ve výtvarném umění. Naučí se využívat příklady z umělecké a řemeslné tvorby při plánování výtvarných aktivit s dětmi i dospělými. Prakticky si vyzkouší vybrané textilní postupy.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Aktivní účast na výuce, vypracování a prezentace seminární práce dle zadání.
Doporučená literatura
  • CIKÁNOVÁ, K. Objevujte s námi textil.. raha: Aventinum, 1996.
  • SKARLANTOVÁ, J., VECHOVÁ, M. Textilní výtvarné techniky. Praha: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-319-1.
  • STAŇKOVÁ, J., BARAN, L. Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2035-7.
  • VLČKOVÁ, L., ed. Antonín Kybal - Cesty designu a textilní tvorby. Praha: KANT, 2017. ISBN 978-80-7437-223-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr