Předmět: Taneční a pohybová výchova

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Taneční a pohybová výchova
Kód předmětu KPV/VTPV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Základní výrazové prostředky hudby a pohyb 2. Základní pohybové dovednosti, držení těla 3. Harmonizace pohybů 4. Využití prostoru a stylizace pohybu 5. Spojení jednotlivých složek hudební výchovy s pohybem - poslech hudby a pohyb 6. Nácvik základních tanečních kroků 7. Nácvik tanců lidových, standardních, country, indických 8. Nácvik tanců lidových, standardních, country, indických 9. Hudebně pohybová improvizace 10. Výrazový tanec 11. Prvky klasického baletu 12. Lidové hry s písničkami a pohybem 13. Lidové hry s písničkami a pohybem 14. Hudebně- pohybové aktivity pro rozvoj hrubé a jemné motoriky žáka

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními principy taneční a pohybové výchovy. Poskytuje základní teoretický a praktický rámec pro metody a aktivity tanečně-pohybových činností na 1. stupni ZŠ.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace skupinové práce

Aktivní účast na blokové výuce 100%, praktický výstup. "Po dobu nařízené distanční výuky bude kontaktní účast na přednáškách a seminářích nahrazena plněním dílčích úkolů a komunikací se studenty v e-learningovém kurzu či on-line výukou."
Doporučená literatura
  • BLAŽÍČKOVÁ, E. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: Konzervatoř Duncan centre, 2005. ISBN 80-7290-166-4.
  • JEŘÁBKOVÁ, J. Taneční průprava. Praha: Nipos-Artama, 2004. ISBN 80-7068-181-0.
  • KRÖSCHLOVÁ, E. Jevištní pohyb, Herecká pohybová výchova. Praha: Nakladatelství AMU, 2003. ISBN 80-7331-910-1.
  • KURKOVÁ, L., LUKÁŠ, Z. Od jara do zimy ? taneční hry. Praha: Nipos-Artama, 1999. ISBN 80-7068-181-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr