Předmět: Tvůrčí psaní

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Tvůrčí psaní
Kód předmětu KPV/VTVP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Vymezení pojmu "tvůrčí psaní" 2. Hledání a zadávání témat 3. Stimulace ke psaní 4. Blokády při psaní 5. Techniky literárního psaní 6. Cvičení a hry ke stimulaci tvořivosti 7. Cvičení k psaní literárního textu 8. Akrostich, záznamy vjemů, oživené obrazy 9. Sestup do vzpomínky, zastavený čas, předměty a prostory 10. Brainstorming, technika náhodně vybraných slov 11. Texty k výtvarným dílům 12. Inspirace cizími texty 13. Reflexe vlastního textu, symbolika jmen 14. Lyrizace epiky, poetizace prózy

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Samostatná výzkumná činnost studenta
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s oborem Tvůrčí psaní, s problematikou hledání témat, věnuje se stimulaci ke psaní, blokádám a některým z technik literárního psaní, a to v obecném slova smyslu. Součástí semináře jsou cvičení a hry k rozvoji tvořivých dovedností studentů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Účast na cvičeních, analýza studentských produktů.
Doporučená literatura
  • FIŠER, Z. Tvůrčí psaní. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-85931-99-0.
  • HLAVSA, J. Psychologické základy tvorby. Praha: Akademia, 1985.
  • HRDLIČKA, F. Průvodce po literárním řemesle. Základy tvůrčího psaní.. Praha: Votobia, 2004. ISBN 80-7220-170-0.
  • KOŽMÍN, Z. Tvořivý sloh. Praha, 1995. ISBN 8071870374.
  • STUDENÝ, J. Dramata jazyka. Teorie a praxe tvůrčího psaní.. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-8737834-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr