Předmět: Umění a kultura

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Umění a kultura
Kód předmětu KPV/VUAK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Holubec Jiří, prof. PaedDr. Ph.D.
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Kultura - základní pojmové vymezení s přihlédnutím k oblasti umění, umělecké osvojování světa a rozvoj osobnosti. 2. Výrazové prostředky a jazyk hudebního a výtvarného umění. 3. Možnosti výrazového materiálu různých druhů umění. 4. Tvůrčí práce s výtvarným a hudebním uměním. 5. Rozpoznání, chápání a interpretace výtvarného a hudebního umění. 6. Rozvoj nonverbálního vyjadřování prostřednictvím vyjadřovacích prostředků hudebního a výtvarného umění. 7. Vztahy mezi druhy umění. 8. Koordinace učiva uměnovýchovných předmětů. 9. Integrace umění ve výchově. 10. Umění a jeho vztah k dalším aspektům kultury a lidské společnosti. 11. Umění a věda. 12. Výchova uměním a k umění jako formotvorný prvek člověka a kultury. 13. Význam estetické výchovy k celokulturním kontextu. 14. Význam estetické výchovy v kontextu předškolního vzdělávání.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Umění a kultura podává ucelený přehled základních pojmů v oblasti kultury s akcentem na umění a estetiku a jejich úlohu ve vzdělávání. V rámci teoretických přednášek a teoreticko-praktických cvičení se posluchači naučí definovat důležité pojmy problematiky a syntetizovat je ve vzájemných souvislostech jak v oblasti umění a estetiky, tak v oblasti neuměleckých aspektů kultury.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Písemná práce

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce.
Doporučená literatura
  • BLÁHA, J.. Výtvarné umění a hudba.. Praha, 2012. ISBN 978-80-87258-69-9.
  • HAZUKOVÁ, H., PEHELOVÁ, M., RAUCHOVÁ, Z., SVOBODOVÁ, E. Objevujeme s dětmi kulturu a společnost.. Praha, 2014. ISBN 978-80-7496-165-6.
  • SPOUSTA, V.. Integrace základních druhů umění ve výchově. Brno, 1997. ISBN 802101640X.
  • UHL SKŘIVANOVÁ, V.. Pedagogika umění - umění pedagogiky, aneb, Přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání.. Ústí nad Labem, 2014. ISBN 978-80-7414-663-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr