Předmět: Výtvarné vyjadřování 1 (kresba)

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výtvarné vyjadřování 1 (kresba)
Kód předmětu KPV/VV1P
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šavel Vladimír, doc. Mgr.
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti se učí pracovat s kresebnými výtvarnými vyjadřovacími prostředky. Seznamují se se základními kresebnými technikami a zároveň si vyzkouší různé kresebné náměty. Učí se modelaci světlem a stínem, základy perspektivního zobrazování, studijní kresbu i skicování, stylizaci motivu i abstraktní pojetí linie a plochy. Semináře jsou zakončeny výstavou studentských prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základy výtvarného vyjadřování s důrazem na kresbu a grafiku. Cvičení se orientují na rozvíjení kreslířské dovednosti studentů a jsou zaměřena na didaktické problémy praxe. Semestr je zakončen výstavou studentských prací. Osnova: Terminologie oboru. Výrazové prostředky kresby, materiály a techniky. Modelace světlem a stínem. Základy perspektivního zobrazování. Studijní kresba, skicování, kresba podle modelu, stylizace. Zátiší, portrét, figura.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Školní práce ze všech seminářů, domácí práce, písemná seminární práce, písemný test. Účast na školní výstavě.
Doporučená literatura
  • BROŽOVÁ, PEŘINOVÁ. Kreslíme, malujeme, modelujeme.
  • Kol. Anatomie pro výtvarníky. Fortuna: Praha, 1994.
  • TEISSIG, K. Technika kresby. Artia: Praha, 1986.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr