Předmět: Výtvarné vyjadřování 2 (grafika)

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výtvarné vyjadřování 2 (grafika)
Kód předmětu KPV/VV2K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šavel Vladimír, doc. Mgr.
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti se seznamují se základními grafickými technikami uměleckými (suchá jehla, linoryt) a dále zpracovávají širší škálu školních grafických technik. učí se grafickému myšlení, převedení vlastní kresby do příslušné techniky, práce v černé a bílé barvě. Okrajově si mohou vyzkoušet jeden vícebarevný tisk. Seminář je ukončen závěrečnou prací a výstavou.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základy grafického vyjadřování s důrazem na možnosti využití grafických přístupů ve výuce na 1. stupni ZŠ. Výuka probíhá formou výtvarné dílny, v níž studenti individuálně plní zadané úkoly. Semestr je zakončen výstavou studentských prací. Osnova: Terminologie oboru. Výrazové prostředky grafiky. Základní grafické techniky (tisk z výšky, tisk z plochy, tisk z hloubky). Alternativní a netradiční přístupy. Techniky vhodné pro školní praxi. Základní vybavení grafické dílny. Metodologické problémy praxe.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Portfolio, písemná seminární práce, písemný test. Účast na školní výstavě.
Doporučená literatura
  • BAUER, A. Grafika knížka pro každého. Olomouc, Rubico, 1999.
  • HOLEŠOVSKÝ, F. Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež. Praha: Albatros, 1989.
  • KREJČA, A. Grafické techniky.. Praha-Aventinum, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr