Předmět: Výtvarné vyjadřování 3 (prostorová kresba)

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výtvarné vyjadřování 3 (prostorová kresba)
Kód předmětu KPV/VV3P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pošarová Markéta, ak. mal.
Obsah předmětu
V seminářích Výtvarného vyjadřování 3 se studenti postupně seznámí se základními technickými postupy prostorové tvorby (konstruováním, tvarováním, skulptivním a plastickým postupem, kašírováním) a vyzkoušejí si prakticky tyto postupy v pracích s rozmanitým materiálem objemového, lineárního a plošného charakteru. Důraz je kladen na individuální tvůrčí rozvoj.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními postupy a technikami v prostorové tvorbě a jejich aplikací ve výuce na 1. stupni ZŠ. Věnuje se prostorové tvorbě ve výtvarném umění na vybraných příkladech významných děl a autorů. Osnova: Terminologie oboru. Výrazové prostředky prostorové tvorby, materiály a postupy (plastický, skulptivní, konstruování, tvarování). Možnosti využití dostupných materiálů v prostorové tvorbě (papír, hlína, kov, plast, textil, přírodniny). Soudobé postupy v prostorové a časoprostorové tvorbě. Reliéf, objekt, socha, plastika, relikt.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

K zápočtu: všechny praktické práce ze seminářů, seminární práce.
Doporučená literatura
  • BATALA, O. Svět z hlíny. Praha, O., 1973.
  • ROESELOVÁ, V. Techniky ve VV. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X.
  • UHŘÍČKOVÁ, K. Kouzlo zapomenutého.. Brno-Rezekvítek, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr