Předmět: Výtvarné vyjadřování 4 (malba)

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výtvarné vyjadřování 4 (malba)
Kód předmětu KPV/VV4PE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
  • Pošarová Markéta, ak. mal.
Obsah předmětu
Seznámení s malířskými technikami Transparentní barvy - jejich kombinace s kresbou, princip batiky Krycí barvy - malba temperou v kombinaci s koláží, valérová malba, modelace objemu, dekalk Výrazové možnosti barev Průběžné samostatné metodické zpracování praktických úkolů v seminářích, jejich zápis a odvození konkrétních zaměstnání s dětmi při pedagogické praxi

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s malířskými vyjadřovacími prostředky a základními malířskými postupy. Výuka probíhá ateliérovou formou. Osnova: Seznámení s malířskými technikami a kompozicí (akvarel, kvaš, tempera, vaječná tempera, pastel, malba na podmalbu, kombinované techniky) Transparentní barvy - jejich kombinace s jinými materiály Krycí barvy - valérová malba, modelace objemu, Teorie a výrazové možnosti barev, komplementární barvy, míchání a lomení barev
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Vypracování souboru maleb dle zadání.
Doporučená literatura
  • CIKÁNOVÁ, K. Tužkou, štětcem nebo myší. Praha: Aventinum, 1998. ISBN 80-7151-031-9.
  • LOSOS, L. Techniky malby. Praha-Aventinum, 1992.
  • ROESELOVÁ, V. Linie, barva, tvar..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr