Předmět: Vlastivědný seminář

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Vlastivědný seminář
Kód předmětu KPV/VVSE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
  • Dubcová Věra, Mgr.
  • Rubáš Dominik, RNDr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Člověk je tvor společenský 2. Moji nejbližší aneb z rodinného archivu 3. Dny všední a sváteční 4. Proč potřebujeme přátele a kamarády 5. Jsme obyvatelé obce 6. Co všechno dokáží lidé kolem nás 7. Státní správa a samospráva 8. Práce městské a státní policie 9. Soužití lidí, zájmová sdružení a spolky, pomoc nemocným a sociálně slabším 10. Právo a spravedlnost 11. Cestování, vzájemně propojený svět 12. Peníze a jejich hodnota, hmotný a nehmotný majetek 13. Dopravní výchova 14. Shrnutí poznatků vlastivědy, RVP, výstupy 5. ročník

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit s učivem předmětu vlastivěda podle RVP, tak, aby žáci 1. stupně získali základy, znalosti o problematice probírané dále na 2. stupni základní školy v předmětech zeměpis, dějepis a občanská výchova.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce
Doporučená literatura
  • DUBCOVÁ, V. Moje vlast ? metodická příručka.. Liberec, 2007. ISBN 9788086761640.
  • CHALUPA, P. Vlastivěda. Všeň: Alter, 2003. ISBN 80-85775-91-3.
  • TOMEK, K. Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku ? příručka pro učitele.. Olomouc, 1997. ISBN 80-8580-21-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr