Předmět: Základy ekologie

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Základy ekologie
Kód předmětu KPV/VZAK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Úvod do ekologie, zařazení do systému přírodovědných a biologických věd, historie oboru. 2. Systémový přístup v ekologii, obecné zákonitosti systémů, aplikace na biologické systémy, zákon tolerance. 3. Struktura a biologických systémů, hierarchické uspořádání. 4. Ekosystém jako modelová jednotky. 5. Základní abiotické faktory - teplota, elektromagnetické záření, voda. 6. Základní abiotické faktory - chemismus prostředí, radioaktivita, hluk. 7. Základní biotické faktory - úroveň populace, populační dynamika, vztahy organismů na populační úrovni. 8. Základní biotické faktory - úroveň společenstva, vztahy mezi organismy na úrovni společenstva. 9. Tok energie v ekosystému - obecné principy, aplikace termodynamických zákonů, potravní řetězce. 10. Koloběh hmoty v ekosystému - obecné principy koloběhu hmoty v přírodě, koloběh základních biogenních prvků. 11. Řízení v ekosystému - tok informací, obecné principy řízení systémů, pozitivní a negativní zpětná vazba. 12. Vývoj v ekosystému - obecné zákonitosti vývoje, sukcese, vlastnosti počátečních a vrcholných stádií sukcese. 13. Přehled základních biomů na Zemi. 14. Základní klasifikace biotopů České republiky.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Náplní předmětu jsou obecné zákonitosti ekologie, která je zde pojímána v klasickém pojetí jako biologická disciplína zabývající se vztahem organismů a prostředí. Tento předmět nelze zaměňovat s environmentalistikou nebo ekologickou výchovou. Základní ekologické znalosti jsou nutné pro pochopení zákonitostí v přírodě a absolvování předmětu je vhodným doplněním znalostí pro učitele všech stupňů škol. Obecné ekologické principy jsou vždy vysvětlovány na praktických příkladech nejen z teoretické, ale i aplikované ekologie a jsou zaměřeny tak, aby umožnili studentů lépe pochopit často diskutovaná závažná společenská témata (fragmentace krajiny, eutrofizace vod, management v národních parcích aj.)
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Seminární práce. Písemný test.
Doporučená literatura
  • ANDÉL, P. Ochrana životního prostředí pro učitele základních škol.. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-051-4.
  • ANDÉRA, M. Encyklopedie naší přírody. Praha, 2000. ISBN 80-7209-231-6.
  • BRANIŠ, M. Základy ekologie a životního prostředí.. Praha, 2004. ISBN 80-7333-024-5.
  • KVASNIČKOVÁ, D. Základy biologie a ekologie. Praha, 2013. ISBN 978-80-7373-120-5.
  • PRACH, K., ŠTECH, M., ŘÍHA, P. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi.. Praha, 2009. ISBN 978-80-86960-46-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr