Předmět: Základy písma a kaligrafie

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Základy písma a kaligrafie
Kód předmětu KPV/VZPK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Historie písma a kaligrafie. Druhy písma. Piktogram, ideogram, symbol, logotyp. 2. Písmo v současném výtvarné umění a designu. Kniha jako výtvarné dílo. Autorská kniha. 3. Příklady dobré praxe - inspirace pro praxi. Ukázky výtvarných činností s dětmi i dospělými. 4. Výtvarná dílna - kompozice v ploše. 5. Výtvarná dílna - prostorová tvorba, časoprostorová tvorba. 6. Výtvarná dílna - využití ICT technologií, počítačové aplikace pro práci s písmem. 7. Prezentace seminární práce, společná reflexe, shrnutí probraného učiva.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s historií a současností písma a kaligrafie ve výtvarném umění a učí využívat příklady pro plánování výtvarných aktivit s dětmi i dospělými. Výuka se realizuje v dvouhodinových blocích, tj. celkem 7 bloků.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Aktivní účast na výuce, vypracování a prezentace seminární práce dle zadání.
Doporučená literatura
  • KORÁB, D. Písmo ve výtvarné tvorbě. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4794-1.
  • PECINA, M. Knihy a typografie. Praha: Host, 2017. ISBN 978-80-7477-040-0.
  • SAMARA, T. Základy grafického designu: Vizuální elementy, techniky a strategie pro tvůrčí grafiky. Praha: Slovart, 2013. ISBN 978-80-7391-698-5.
  • SLEZÁK, M., BRUŽEŇÁK, J., DVOŘÁKOVÁ, H., ELIŠKA, J. Písmo ve výtvarné výchově. Praha: SPN, 1985. ISBN 14-443-85.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr