Předmět: Základy písma a kaligrafie

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Základy písma a kaligrafie
Kód předmětu KPV/ZAPK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o problematice psaného a konstruovaného písma. Dodržení proporcí a konstruování jednotlivých liter abecedy. Seznámit se s typografií jako samostatným prvkem i jako součástí výtvarného díla. Tvorba nového vlastního písma (dle daných zákonitostí) a využití písma v užité plakátové a knižní tvorbě.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o psaném a konstruovaném písmu, konstruování jednotlivých liter abecedy, seznámit se s typografií jako samostatným prvkem i jako součástí výtvarného díla. Osnova: Historický vývoj písma, jeho formy. Využití písmen jako výtvarného prvku v hodinách výtvarné výchovy na ZŠ. Hra s písmeny. Nové tvarové konfigurace, symetrická parafráze. Statické a dynamické uspořádání prvků. Hra s písmem a tvarové asociace. Přeměna jednoho tvaru v druhý (rozfázování děje). Kompoziční řešení plochy (plakát, obal knihy, reklama). Základy kaligrafie (grotesk, kurzíva). Znak, symbol, logotyp. Piktogram, iniciála, monogram, exlibris. Soubor prací je hodnocen z hlediska vhodného výběru námětu, výtvarného zpracování, tvůrčího a inovačního přístupu, autentičnosti, způsobu adjustace, dokumentace a prezentace.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Aktivní účast, plnění dílčích úkolů, vypracování úkolů podle zadání.
Doporučená literatura
  • HARRIS, D. Kaligrafie. Slovart, 2004.
  • MENHART, O. Nauka o písmu. Praha: SNTL, 1976.
  • RAMBOUSEK, J. Písmo a jeho užití . Praha: Orbis, 1953.
  • ZHOŘ, I. Výtvarná výchova v projektech I, II.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr