Předmět: Základy dramaticko-divadelní výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Základy dramaticko-divadelní výchovy
Kód předmětu KPV/ZDRP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
dramaticko-jevištní tvar jako základ > tvůrčí činnosti kolektivu třídy, žák jako herec a jeho uchopování > textu, jevištního prostoru,dramatické akce, malé dramaticko-jevištní > tvary a socializace třídy, kolektivu, dramaticko- jevištní tvar a > emoce, komunikativnost, tvůrčí a umělecké vyjádření

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Demonstrace, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je koncipován jako praktické seznámení s dramaticko-divadelní výchovou. Jeho cílem je motivace ke studiu a získání prvotních poznatků o oboru a uvedení studentů do problematiky. Obsahem je divadelnost a dramatičnost jako principy umění, života a edukace, dále se dotýká oblasti estetickovýchovné a oblasti osobnostní a sociální výchovy.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor, Systematické pozorování studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

100% účast, aktivní a tvůrčí činnost v semináři, návštěva divadelních představení dle pokynů
Doporučená literatura
  • sborníky - Dětské divadlo 1, Dětské divadlo 2.
  • Disman,M., Kubálek,V. Dětský přednes a dramatický projev.
  • Disman,M. Receptář dramatické výchovy.
  • Machková,E. Dramatická hra jako prostředek výchovy.
  • Mlajnek,J. Děti , hry a divadlo.
  • Rodl,O. Loutkové divadlo.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr