Předmět: Základy rétoriky

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Základy rétoriky
Kód předmětu KPV/ZRET
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Teorie a dějiny rétoriky. 2. Spisovná výslovnost a zvukový projev. 3. Technika mluveného slova. 4. Přednes textu. Výrazová složka hlasového projevu. 5. Neverbální komunikace a její prvky. 6. Umělecká literatura. 7. Úvod do teorie verše. 8. Cíle a cílové skupiny řečnických vystoupení. 9. Vztahová komunikace. 10. Řečová výchova ve vyučování. 11. Komunikace s dítětem ve výuce. 12. Prevence poruch komunikace u dětí. 13. Struktura přednášky, veřejného vystoupení. 14. Nácvik individuálního projevu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Verbální projev učitele, jakožto vzoru.Komunikace verbální, nonverbální, pedagogická a vývoj s ohledem na funkci hlasu, řeč, jazyk a slovní zásobu.Dechová, mluvní a artikulační cvičení, cvičení na rozvoj vyjadřování a rozšiřování slovní zásoby. Vady a poruchy řeči a hlasu, jejich náprava.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Účast na cvičeních, ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • HÁJKOVÁ, E. Rétorika pro pedagogy. Praha: GRADA, 2012. ISBN EAN 24776101, 247.
  • LUKAVSKÝ, R. Kultura mluveného projevu. Praha: AMU, 2000. ISBN 80-85883-61-9.
  • PŘEUČIL, J. Kouzlo rétoriky. Praha: Alpress, 2007. ISBN 978-80-7362-381-4.
  • VRCHOTOVÁ; PÁTOVÁ, J. O kultuře mluveného projevu. Praha, 1983.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr