Předmět: Základy syntaxe a stylistiky

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Základy syntaxe a stylistiky
Kód předmětu KPV/ZSSK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základy závislostní skladby nevalenční. Syntaktické vztahy ve větě jednoduché. Větné členy základní. Větné členy několikanásobné a komplexní. Věty podle členitosti. Nevětné výpovědi. Větné ekvivalenty a fragmenty. Polovětné konstrukce. Konstrukční zvláštnosti a výpovědní modifikace.Odchylky od větné stavby. Konstrukce a struktura souvětí. Klasifikace vedlejších vět. Aktuální členění výpovědi. Výpovědní funkce. Modalita a emocionalita ve výpovědi. Základy valenčního pojetí skladby. Valence slovesa. Konstitutivní a nekonstitutivní členy. Obligatorní a potenciální členy. Valence odvozená. Gramatický větný vzorec. Rozvíjení základových vět. Sémantická stránka větných struktur. Hlavní metodické zásady vyučování skladbě. Kompozice jazykového projevu - makrokompozice, mikrokompozice. Styl projevů mluvených a psaných. Slohotvorné činitele. Funkční styly subjektivní, objektivní, pomezní. Stylistické hodnocení jazykových prostředků. Shrnutí problematiky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Skupinová konzultace, Seminář
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět podává souvislou a ucelenou informaci z oborů syntax a stylistika (upravených pro potřeby učitelství 1. stupně ZŠ). Obsah přednášek a seminářů je koncipován dle následující osnovy: Osnova: Věta a výpověď. Větné členy základní, několikanásobné a komplexní. Výrazy, které nejsou větnými členy. Věty podle členitosti. Větné ekvivalenty a fragmenty. Polovětné konstrukce. Věta jednoduchá. Sémantické a formálně-syntaktické vztahy ve VJ. Konstrukční zvláštnosti a výpovědní modifikace.Odchylky od větné stavby. Věta složená. Konstrukce a struktura složené věty. Klasifikace vedlejších vět. Souvětí (SS). Vztahy mezi větami. Aktuální členění výpovědi. Výpovědní funkce. Modalita a emocionalita ve výpovědi. Základy valenční syntaxe. Hlavní metodické zásady při vyučování skladbě na ZŠ. Kompozice jazykového projevu - makrokompozice - slohové postupy a útvary. Kompozice jazykového projevu - mikrokompozice, vertikální a horizontální členění textu. Styl projevů mluvených a psaných. Slohotvorné činitele. Funkční styly subjektivní, objektivní, pomezní. Stylistické hodnocení jazykových prostředků. Současné pojetí stylistických dovedností.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Didaktický test

Aktivní účast na seminářích, seminární práce, vlastní stylistická práce, prokázání orientace v problematice, ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český.
 • Čechová, M. a kol. Stylistika současné češtiny. ISV Praha, 1997.
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd.. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9.
 • ČECHOVÁ, Marie, Karel OLIVA a Petr NEJEDLÝ. Hrátky s češtinou. 2., rozš. vyd.. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-84-6.
 • ČERNÁ, M., HÁJKOVÁ, E. Český jazyk B pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg: (syntax, stylistika, vývoj českého jazyka). Praha: PedF UK, 1999.
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Zdenka RUSÍNOVÁ a Miroslav GREPL. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. [i.e. 4. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8.
 • KROBOTOVÁ,M.:. Úvod do české stylistiky, UP Olomouc 2001.;.
 • Svobodová, J. Česká skladba pro studenty učitelství. PF OU, Ostrava, 1994.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr