Předmět: Contemporary Trends in Special Education

» Seznam fakult » FP » KSS
Název předmětu Contemporary Trends in Special Education
Kód předmětu KSS/ACT
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Thelenová Kateřina, PhDr. Ph.D.
  • Ryšlavá Hana, Mgr. Ph.D.
  • Jihlavec Jan, Mgr. DiS.
Obsah předmětu
1. Speciální pedagogika v ČR a zahraničí 2. Současné trendy v oblasti edukace (metody, hodnocení, diagnostika, pomůcky apod.) 3. Současné trendy v oblasti pracovního uplatnění 4. Současné trendy v oblasti partnerských vztahů a sexuality 5. Současné trendy v oblasti společenského začleňování a podpory (ne)závislosti 6. Současné trendy v oblasti volnočasových aktivit 7. Současné trendy v pojetí speciálních vzdělávacích potřeb

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům nejmodernější poznatky v oblasti aktuálních trendů z oblasti edukace a všeobecného rozvoje jedinců se speciálními potřebami. Student má možnost komparovat systém edukace a podpory této cílové skupiny v České republice a v zahraničí, zaujmout kritický postoj k zahraničním zkušenostem a jejich využití v podmínkách České republiky.
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům nejmodernější poznatky v oblasti aktuálních trendů z oblasti edukace a všeobecného rozvoje jedinců se speciálními potřebami. Student má možnost komparovat systém edukace a podpory této cílové skupiny v České republice a v zahraničí, zaujmout kritický postoj k zahraničním zkušenostem a jejich využití v podmínkách České republiky.
Předpoklady
Aktivní znalost anglického jazyka.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Vyžaduje se znalost anglického jazyka (pasivní i aktivní) na úrovni min. B1. Ke splnění zápočtu: aktivní účast na výuce, průběžné přispívání do diskusního fóra na zadaná témata, ústní referát podpořený elektronickou prezentací na zadané téma. Předmět je určen pouze pro studenty 3. ročníku.
Doporučená literatura
  • GARGIULO, R. M. Special education in contemporary society: an introduction to exceptionality. Thousand Oaks: Sage Publications, 2015. ISBN 978-1-4522-1677-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr