Předmět: Metody speciálně pedagogické práce se skupinou

» Seznam fakult » FP » KSS
Název předmětu Metody speciálně pedagogické práce se skupinou
Kód předmětu KSS/CHR
Organizační forma výuky Individuální konzultace + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Šťastný Vítězslav, Mgr.
 • Ryšlavá Hana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní poznatky, přístupy a techniky v práci se skupinou 2. Skupinová dynamika 3. Metody práce s malými skupinami 4. Prožitková pedagogika

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je zaměřen na seznámení se základními poznatky, přístupy a technikami z oblasti rozvíjení skupinové dynamiky. Studenti pochopí vztahy a procesy vyskytující se v malých sociálních skupinách a naučí se je řídit a ovlivňovat. Uvědomí si propojenost tohoto kurzu zejména s psychologickými, sociologickými a pedagogickými disciplínami.
Kurz je zaměřen na seznámení se základními poznatky, přístupy a technikami z oblasti rozvíjení skupinové dynamiky. Studenti pochopí vztahy a procesy vyskytující se v malých sociálních skupinách a naučí se je řídit a ovlivňovat. Uvědomí si propojenost tohoto kurzu zejména s psychologickými, sociologickými a pedagogickými disciplínami.
Předpoklady
Znalost speciálně pedagogické problematiky a navazujících disciplín získaná z dosavadního studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu je nutná účast na semináři a vypracování seminární práce. Další požadavky specifikuje vyučující předmětu.
Doporučená literatura
 • BÄRTLOVÁ, E. Výcvik sociálních dovedností. Ústí nad Labem, UJEP, 2006. ISBN 80-7044-749-4.
 • ČINČERA, J. Práce s hrou. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1974-0.
 • HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno, Aisis, 2005. ISBN 80-239-5612-4.
 • KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno, Aisis, 2005. ISBN 80-239-4668-4.
 • SMITH, CH. A. Třída plná pohody. Praha, Portál, 2001. ISBN 80-7178-602-0.
 • ŠOLC, P. Skupinová dynamika a práce se školní třídou. Liberec: TU v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-792-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr