Předmět: Odborná praxe 3

» Seznam fakult » FP » KSS
Název předmětu Odborná praxe 3
Kód předmětu KSS/CO3
Organizační forma výuky Tutorial + Praxe
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Jedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Bjorke Alena, Mgr.
 • Jihlavec Jan, Mgr. DiS.
 • Palounková Zuzana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Praktická výuka studenta na vybraném pracovišti v oblasti speciálně pedagogické praxe 2. Rozsah praxe je 30 hodin 3. Orientace v problematice, znalostech a dovednostech speciálně pedagogické praxe

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce
 • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student realizuje praxi v rozsahu 30 hodin standardní pracovní doby za semestr. Očekává se, že zde získá orientaci v problematice řešené na vybraném pracovišti, v základních výchovně vzdělávacích přístupech, reedukačních metodách, v legislativních normách. V průběhu praxe student také prokazuje sociální a profesionální kompetence.
Student realizuje praxi v rozsahu 30 hodin standardní pracovní doby za semestr. Očekává se, že zde získá orientaci v problematice řešené na vybraném pracovišti, v základních výchovně vzdělávacích přístupech, reedukačních metodách, v legislativních normách. V průběhu praxe student také prokazuje sociální a profesionální kompetence.
Předpoklady
Znalost speciálně pedagogické problematiky a navazujících disciplín získaná z dosavadního studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu je nutné vykonat praktickou přípravu na vybraném pracovišti, vést portfolio odborné praxe a splnit všechny náležitosti pro vykonání praxe. Další požadavky specifikuje vyučující předmětu.
Doporučená literatura
 • BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A., THELENOVÁ, K. Odborná praxe a supervize. Liberec: TU Liberec, 2010.
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese.. Praha, Portál, 2006. ISBN 80-7367-181-6.
 • MUSILOVÁ, M. Případová studie jako součást pedagogické praxe. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. ISBN 80-244-0749-3.
 • ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0470-3.
 • VÍTEČKOVÁ, M. Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido, 2018. ISBN 978-80-7315-269-7.
 • VÍTKOVÁ, M. Otázky speciálně pedagogického poradenství: základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2004. ISBN 80-86633-23-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr