Předmět: Supervize odborné praxe 1

» Seznam fakult » FP » KSS
Název předmětu Supervize odborné praxe 1
Kód předmětu KSS/CS1
Organizační forma výuky Přednáška + Tutorial + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Jedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kliment Pavel, PhDr. Ph.D.
  • Thelenová Kateřina, PhDr. Ph.D.
  • Brzáková Beksová Kateřina, ThDr. Th.D.
Obsah předmětu
1. Osvojení praktických dovedností ve speciální pedagogice 2. Výběr vhodného zařízení pro realizaci supervize odborné praxe 3. Realizace mikrovýstupů 4. Supervizní seminář formou skupinové supervize

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 34 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 26 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Supervize navazuje na odbornou praxi, která probíhá formou mikrovýstupů. Po realizaci jednotlivých výstupů studentů následuje supervizní seminář ve formě skupinové supervize, ve kterém budou studenti kriticky reflektovat výsledky své speciálně pedagogické praxe.
Supervize navazuje na odbornou praxi, která probíhá formou mikrovýstupů. Po realizaci jednotlivých výstupů studentů následuje supervizní seminář ve formě skupinové supervize, ve kterém budou studenti kriticky reflektovat výsledky své speciálně pedagogické praxe.
Předpoklady
Znalost speciálně pedagogické problematiky a navazujících disciplín získaná z dosavadního studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Požadavky specifikuje vyučující předmětu. V případě distanční výuky: účast na prezenční výuce, účast na GoogleMeet setkáních, vypracování seminární práce na zadané téma
Doporučená literatura
  • HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M. Praktická supervize. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-532-1.
  • HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9.
  • THOLSTRUPOVÁ, C. Integrativní přístupy k supervizi. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-582-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr