Předmět: Speciální pedagogika

» Seznam fakult » FP » KSS
Název předmětu Speciální pedagogika
Kód předmětu KSS/SPGE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky jedenkrát v akademickém roce
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Ryšlavá Hana, Mgr. Ph.D.
 • Brzáková Beksová Kateřina, ThDr. Th.D.
 • Palounková Zuzana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní pojmosloví speciální pedagogiky. Obory a metody ve speciální pedagogice. 2. Inkluzivní vzdělávání - praktická realizace. Základy etopedie. 3. Základy surdopedie. 4. Základy tyflopedie. 5. Základy somatopedie. Základy logopedie. 6. Základy psychopedie a nadaní žáci. 7. Specifické poruchy učení a chování.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
 • Semestrální práce - 8 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základním vymezením oboru speciální pedagogiky a zásadami práce s dětmi se speciálními potřebami. Pozornost je rovněž věnována možnostem integrace zdravotně postižených dětí. Témata: 1. Základy speciální pedagogiky. 2. Přehled oborů, etiologie, druhy, typy a stupně postižení, 3. Přístupy k dětem se speciálními potřebami, 4. Základy somatopedie, tyflopedie, etopedie, surdopedie, psychopedie, logopedie. 5. Možnosti integrace na běžných školách. 6. Individuální vzdělávací program.
Předmět seznamuje studenty se základním vymezením oboru speciální pedagogiky a zásadami práce s dětmi se speciálními potřebami. Pozornost je rovněž věnována možnostem integrace zdravotně postižených dětí. Témata: 1. Základy speciální pedagogiky. 2. Přehled oborů, etiologie, druhy, typy a stupně postižení, 3. Přístupy k dětem se speciálními potřebami, 4. Základy somatopedie, tyflopedie, etopedie, surdopedie, psychopedie, logopedie. 5. Možnosti integrace na běžných školách. 6. Integrační zpráva. 7. Individuální vzdělávací program.
Předpoklady
Znalost pedagogické problematiky a navazujících disciplín získaná z dosavadního studia

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Pro získání zápočtu se student účastní výuky a zpracuje úkoly zadané vyučujícím v průběhu semestru. Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce. Zkouška proběhne písemnou formou. Po dobu nařízené distanční výuky bude kontaktní účast na přednáškách a seminářích nahrazena plněním dílčích úkolů a komunikací se studenty v e-learningovém kurzu či on-line výukou.
Doporučená literatura
 • KAPRÁLEK, K., BĚLECKÝ, Z. Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2004.
 • KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006.
 • MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. ISBN 80-244-0077-4.
 • PEŠATOVÁ, I. Vybrané kapitoly z etopedie. 1. díl. Liberec: TUL, 2006. ISBN 80-7372-087-6.
 • PEŠATOVÁ, I. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na oftalmopedii. 1. díl. Liberec: TU v Liberci, 2005. ISBN 80-7372-001-9.
 • PEŠATOVÁ, I. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na tyflopedii. 2. díl. Liberec: TU v Liberci, 2005. ISBN 80-7372-004-3.
 • PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006.
 • RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-0873-2.
 • SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007.
 • Strnadová, V. Úvod do surdopedie. Liberec: TUL, 2002. ISBN ISBN 80 - 7083-56.
 • ŠVINGALOVÁ, D. Úvod do teorie a praxe psychopedie. Liberec: TU v Liberci, 2006.
 • VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha: Parta, 2004.
 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004.
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní