Předmět: Psychomotorika

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Psychomotorika
Kód předmětu KTV/ATV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Základní pojmy. Terapeutické a pedagogické pojetí psychomotoriky. 2. Psychomotorický vývoj během ontogeneze. Poruchy v psychomotorickém vývoji a jejich projevy. 3. Psychomotorická diagnostika v pedagogické praxi. 4. Využití psychomotoriky v praxi. Rozvoj jemné a hrubé motoriky, koordinace, orientace, rovnováhy. Hry a prožitková pedagogika. 5. Praktická cvičení. Udělování zápočtů.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení s netradičními formami výuky vedoucími k prožitku a radosti z pohybu. Využití netradičních pomůcek, které pomáhají ovlivňovat psychofyzický stav žáků.
Student je schopen do výuky tělesné výchovy účelově zařazovat psychomotorická cvičení.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Písemná práce, Test

1. 80% aktivní účast na cvičeních. 2. včasné odevzdání seminární práce, 3. splnění zápočtového testu na 75 %.
Doporučená literatura
 • ADAMÍROVÁ, J. Hravá a zábavná výchova pohybem : základy psychomotoriky.Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2000..
 • BLAHUTKOVÁ, M., a KOUBOVÁ, J. Psychomotorika aneb prožitek z pohybu. Brno: CDVU MU, 1997. BLAHUTKOVÁ, M., a KOUBOVÁ, J. Psychomotorika aneb prožitek z pohybu. Brno: CDVU MU, 1997..
 • BLAHUTKOVÁ, M. Psychomotorika. Brno : MU, 2007.. ISBN 978-80-210-3067-4.
 • HERMOVÁ, S. Psychomotorické hry. Praha : Portál, 1994..
 • NOVÁČEK, V., NOVÁČKOVÁ, E., ŽŮREK, P. Psychomotorika. 1. Vyd. Brno : FSpS MU, 2004..
 • SZABOVÁ, M. Cvičení pro rozvoj psychomotoriky. Praha : Portál, 1999..
 • SZABOVÁ, M. Preventivní a nápravná cvičení. Praha : Portál, 2001..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr