Předmět: Tělesná výchova s metodikou

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Tělesná výchova s metodikou
Kód předmětu KTV/CTV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Pojem motorika, ontogeneze motoriky, teoretická východiska. 2. Pohyb v prevenci - zdravotně orientovaná zdatnost. Pohybové aktivity pro podporu zdraví. 3. Zdravotní tělesná výchova. Zdravotní skupiny. Druhy zdravotních oslabení. 4. Psychomotorika, vymezení pojmů, cíle a kompetenční oblasti psychomotoriky. 5. Motorická kompetence, diagnostika a oslabení. Dyspraxie. 6. Psychomotorická intervence ve školním prostředí. Cvičení: 1. Zdravotně orientovaná zdatnost - prostředky rozvoje. 2. ZTV - oslabení a funkční poruchy pohybového aparátu. 3. ZTV - oslabení dýchací a kardiovaskulární. 4. ZTV - metabolické poruchy - obezita. 5. ZTV - nervová a neuropsychická oslabení. 6. Psychomotorická cvičení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se současným pojetím zdravotně orientované tělesné výchovy dětí. Studenti se seznámí se zásadami správného rozcvičení, s metodami rozvoje základních pohybových dovedností a s problematikou jednostranné zátěže a svalové nerovnováhy.
Student získá odborné kompetence pro vedení pohybových aktivit u dětí i dětí s motorickými oslabeními.
Předpoklady
Základní pohybové schopnosti a dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Systematické pozorování studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

- Průběžné odevzdávání úloh na elearning.tul.cz. - Závěrečná seminární práce.
Doporučená literatura
 • BLAHUTKOVÁ, M. Psychomotorika. Brno : MU, 2007.. ISBN 978-80-210-3067-4.
 • ČERMÁK, J. aj. Záda už mě nebolí. Praha : Svojtka a Vašut, 1992. ISBN 80 - 85521.
 • DVOŘÁKOVÁ, H. Cvičíme a hrajeme si. Olomouc: Hanex, 1995..
 • DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika TV nejmenších dětí a dětí s hendikepy. Praha : UK - PF, 2000..
 • HÁLKOVÁ, J. aj. Zdravotní tělesná výchova. 1. část.. Praha : ČASPV, 2001.
 • HNÍZDILOVÁ, M. Tělovýchovné chvilky aneb pohyb nejen v tělesné výchově. Brno : MU, 2006.. ISBN 80-210-4010-6.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, S., ZACHRLA, J. Relaxační cvičení na 1. stupni ZŠ. Brno : MU, 2005.. ISBN 80-210-3830-6.
 • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 2000..
 • MUŽÍK,V., KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc : Hanex, 1997..
 • NELEŠOVSKÁ, A., SPÁČILOVÁ, H. Didaktika primární školy. . Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1236-5.
 • SPOUSTA, V. Teoretické základy výchovy ve volném čase. Brno: MU, 1994..
 • SYSLOVÁ, Vl. aj. Zdravotní tělesná výchova, 2. část.. Praha : ČASPV, 2003. ISBN 80-86586-03-0.
 • ZEMÁNKOVÁ, M. Pohyb nad zlato. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1998. ISBN 80-85783-.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr