Předmět: Didaktika gymnastiky

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Didaktika gymnastiky
Kód předmětu KTV/DGYE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vrchovecká Pavlína, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře: 1. Úvod - postavení gymnastiky v systému tělesné kultury, ve školní tělesné výchově. Dělení gymnastiky a historický vývoj. 2. Vyučovací hodina s gymnastickým učivem, její struktura. Aplikace didaktických zásad a metod. Zohlednění věkových zvláštností při výběru gymnastického učiva. 3. Didaktická interakce v gymnastické hodině - didaktické řídící styly. Metodicko-organizační formy v gymnastice - hromadné, skupinové, individuální. 4. Pohybový obsah sportovní gymnastiky a jeho realizace. Motorické učení. Technický základ pohybu - gymnastická forma pohybu. Kompenzační cvičení. 5. Základy biomechaniky ve sportovní gymnastice. Technická příprava ve sportovní gymnastice - způsoby a druhy techniky, složky techniky. 6. Komplexní analýza cvičebních tvarů z hlediska techniky a metodiky. Cvičení: vyučovací pokusy studentů dle zadání vyučujících.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení gymnastických pohybových dovedností z hlediska metodiky a didaktiky gymnastického učiva a osvojení znalostí a správného využití dopomoci a záchrany při výuce gymnastických cvičebních tvarů. Studenti si osvojí metodiku nácviku prvků základní, sportovní, rytmické a moderní gymnastiky a tanců formou vyučovacích pokusů s přihlédnutím k vymezení učiva v RVP pro 2. stupeň ZŠ.
Student bude schopen použít správné didaktické postupy při výuce gymnastiky na 2. stupni ZŠ.
Předpoklady
Znalost pravidel gymnastických disciplín, osvojené základní gymnastické dovednosti na úrovni předmětů GYM1 - 3 z bakalářského studia oboru TVS.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce

Zápočet: metodické výstupy Zkouška: ústní
Doporučená literatura
  • KRIŠTOFIČ, J. a kol. Gymnastika. Praha : 2003.. ISBN ISBN 80-246-0661-.
  • KUBIČKA, J. a kol. Vybrané kapitoly z didaktiky gymnastiky. Praha : 1993.. ISBN ISBN 80-7066-721-.
  • TŮMA, Z., ZÍTKO, M., LIBRA, M. Kapitoly o gymnastice (I.). Praha: ČOS, 2004. ISBN 80-86402-13-4.
  • VRCHOVECKÁ, P. Základy gymnastické přípravy dětí. Herní pojetí gymnastiky.. Praha, Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1284-5.
  • ZÍTKO, M. et al. Všeobecná gymnastika. Speciální učební text.. Praha, ČASPV, 2005. ISBN 80-86586-08-1.
  • ZÍTKO, M., CHRUDIMSKÝ, J. Akrobacie.. Praha: ČASPV, 2006. ISBN 80-86586-17-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní