Předmět: Didaktika tělesné výchovy 2

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Didaktika tělesné výchovy 2
Kód předmětu KTV/DI2E
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: ( 7 dvouhodinových lekcí) 1. Motorické učení (obecné teorie, fáze motorického učení, činitelé v motorickém učení). 2. Osobnost učitele TV (profesiografická analýza činnosti učitele TV, struktura osobnosti, typologie osobnosti učitele TV). 3. Vyučovací a výchovné činnosti učitele TV (klasifikace vyučovacích a výchovných činností, didaktické styly, vyučovací postupy). 4. Aplikace didaktických zásad ve školní TV (výčet a charakteristika didaktických zásad, vyučovací metody). 5. Organizační formy vzdělávání a výchovy ve školní TV (struktura a efektivita vyučovací jednotky, specifické didaktické formy ve vyučovací jednotce). 6. Podmínky vzdělávání a výchovy ve školní TV (institucionální, personální a právní podmínky, bezpečnost při TV). 7. Tělovýchovné činnosti mimo hodiny TV (kursy, plavecký výcvik, školní soutěže,...). Cvičení: (7 dvouhodinových lekcí) 1. Didaktická technika a její využití v TV. 2. Diagnostika činností žáků a učitele v hodině TV (rozbor videozáznamu hodiny TV). 3. Rozvoj pohybových schopností, motorické testy, hodnocení zdatnosti žáků ve školní TV. 4. Klasifikace ve školní TV. 5. Zkušenosti z výuky sportovních her a atletiky na ZŠ. 6. Mimoškolní formy TV činností na ZŠ (AŠSK, sportovní kluby, sportovní kurzy, tábory, sportovní soutěže atp.). 7. Zápočtový test.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Exkurze - 10 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
V přednáškách v návaznosti na předmět DI1 získají studenti další teoretické poznatky z didaktiky školní tělesné výchovy. Důraz je kladen na aplikaci těchto poznatků do výuky TV. V seminářích jsou hodnoceny náslechy z průběžné pedagogické praxe a jsou sem zařazeny samostatné pedagogické výstupy.
Student získá odborné kompetence pro vyučování TV.
Předpoklady
Znalosti z předmětu Didaktika 1.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Didaktický test

- seminární práce (pořízení a rozbor videozáznamu z hodiny TV) - zápočtový test Zkouška: ústní
Doporučená literatura
 • Časopis Těl. Vých. a Sport Mlád.: posledních 5 ročníků..
 • DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. Praha SPN, 1988..
 • FROMEL, K. Úvod do didaktiky tělesné výchovy. Olomouc : PF UP, 1987.. &, &.
 • MUŽÍK, V., HURYCHOVÁ, A. K novému pojetí didaktiky tělesné výchovy. Brno : PF MU, 1994..
 • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : UK, 2000..
 • TILINGER, P. a kol. Odborné praxe v tělesné výchově a sportu. Praha, UK FTVS, 1994..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní